menu

Pomoc a komunita

Pomáháme tam, kde je to potřeba. Na pravidelné bázi přispíváme na různé charitativní organizace.

Za rok 2023 jsme přispěli celkem částkou 3 282 000 Kč, za poslední 3 roky celkově částkou převyšující 10 000 000 Kč.

Také využíváme příležitostí, které nabízejí naše projekty a přibližujeme je studentům a veřejnosti. Například do našeho rezidenčního projektu Metropolis v Bratislavě jsme pozvali studenty 5. ročníku Technické univerzity v Košicích, aby se dozvědeli více o technologiích a stavebnich postupech, které využíváme.


Podaná ruka
Ruce v kruhu na trávě
Bára Nesvadbová s dítětem

Již druhým rokem spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze - Institute of Strategic Investments

Navázali jsme spolupráci s Institute of Strategic Investments na VŠE. V rámci našeho partnerství budeme nabízet studentům pracovní příležitosti, účastnit se přednášek a dalších akcí organizovaných ISTI.

Jsme rádi, že můžeme studenty a ISTI podporovat a vzájemně se posouvat dál.

ISTI Logo

Nadace, se kterými spolupracujeme

Hlavním posláním nadace je finančně i materiálně podporovat veřejně prospěšné služby v oblasti zdravotní prevence. Cílem nadace je podporovat soutěže a kulturní akce na získání peněžních a nepeněžních prostředků určených na prevenci zdraví. Nadace podporuje projekty zaměřené na zvýšení informovanosti obyvatelstva o možnostech předcházení a včasného odhalení chorobných změn, finančně podporuje vzdělávací a propagační akce pro obyvatelé zaměřené na posilnění zájmu o zdraví a životný styl, o prevenci civilizačních ochoření.

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podpoříme stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí a tvoří tím základy demokratické společnosti.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu.